ศูนย์วิเทศอาเซียน
ASEAN Cooperation Center

image

ศูนย์วิเทศอาเซียน สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

อันดับประเทศที่มีผู้มาเยือนจากต่างประเทศมากที่สุดในอาเซียน
image

ที่มา: https://shorturl.asia/hIoLm